/bin/log

Log my thoughts

Home About GitHub

29 Sep 2011
ibus 1.40 downgrade

arch作为一个激进的linux发行版,包的版本更新是很快的。

这也带来了管理的麻烦,每次-Syu都心惊肉跳。

无法避免的ibus在今天升级到1.40之后挂掉了。

只能降级到ibus 1.39

 

cd /var/cache/pacman/pkg

pacman -U pkg-to-downgrade.pkg.tar.xz


Carpe diem,
JZR at 05:32

Home About GitHub